Centrum voľného času
P.O. Hviezdoslava 51, 990 01 Veľký Krtíš

www.cvcvk.sk |
• Pravidelná činnosť
Práca v záujmovom útvare /krúžku/ začína v popoludňajších hodinách podľa rozvrhu hodín Centra prispôsobenému dochádzke detí a mládeži. Záujmové útvary pracujú nielen  v samotnom Centre, ale aj mimo neho a to na školách v okrese, kde deti a mládež prejavia záujem o prácu v nich.
Novinky Propozície predmetových olympiád a súťaží
História Súčasnosť Výchovno-vzdelávacie správy CVČ VK Kontakt Dokumenty Projekty Sponzori Na stiahnutie
Pravidelná činnosť Príležitostná činnosť Letná činnosť Výsledky súťaží Prehľad krúžkov Fotogaléria