Centrum voľného času
P.O. Hviezdoslava 51, 990 01 Veľký Krtíš

www.cvcvk.sk |
• História
Centrum voľného času vo Veľkom Krtíši /ďalej len Centrum/ bolo zriadené 1.septembra 1996 Okresným úradom vo Veľkom Krtíši ako školské výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež vo veku od 6 do 30 rokov s celookresnou pôsobnosťou. Od 1. júla 2002 Centrum v rámci školskej reformy prešlo pod Mesto vo Veľkom Krtíši, ktoré aj v súčasnosti je jeho zriaďovateľom.

Počas pôsobenia Centrum ponúklo /aj ponúka/ pestrú škálu aktivít v rámci pravidelnej, príležitostnej, individuálnej i letnej činnosti.

Pravidelnú činnosť Centra tvoria záujmové útvary ktoré ponúkame.

Príležitostnú činnosť Centra možno rozdeliť na nasledovné oblasti. jazyková, spoločenskovedná, prírodovedná, vedy a techniky, kultúry a umenia, telovýchovy a športu, turistiky a branných športov, ekologickej výchovy, rodičia a deti, letná činnosť, v rámci ktorých sa organizovali /aj organizujú/ tvorivé dielne, korešpondenčné súťaže, predmetové olympiády a postupové súťaže, diskusné odpoludnia, besedy, kvízy, výmenné a zberateľské burzy, výlety, . . .  V rámci letnej činnosti v priebehu mesiacov júl - august sa s nami odrekreuje v priemere 100 detí v pobytových a prímestských letných táboroch.

Novinky Propozície predmetových olympiád a súťaží
História Súčasnosť Výchovno-vzdelávacie správy CVČ VK Kontakt Dokumenty Projekty Sponzori Na stiahnutie
Pravidelná činnosť Príležitostná činnosť Letná činnosť Výsledky súťaží Prehľad krúžkov Fotogaléria