Centrum voľného času
P.O. Hviezdoslava 51, 990 01 Veľký Krtíš

www.cvcvk.sk |
• Súčasnosť
Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy

Cieľom centra voľného času je byť moderné školské zariadenie so slovenskými
tradíciami v európskom priestore, kde edukačný proces prebieha v prostredí, v
ktorom kvalitná komunikácia vytvára úroveň dobrých medziľudských vzťahov, kde sa
dáva dôraz na vyváženosť, harmonickosť, integritu výchovy osobnosti, jej
intelektuálny, citový, charakterový a mravný rozmer. Výchovné prostredie nie je
chápané iba ako priestor získavania nových poznatkov, ale je prostredím, v ktorom
deti a dospievajúci mladý človek dokáže chápať a  rozumieť svojmu postaveniu v
spoločnosti, svetu prírody, spoznávať seba samého.

Chceme byť centrom voľného času kde:
· sa vytvárajú nové kompetencie detí a mládeže novými edukačnými metódami
· sú rešpektované špecifické schopnosti, potreby a záujmy detí a mládeže
· sú implementované nové informačné technológie
· je realizované právo na slobodu, šťastie a sebarealizáciu detí a mládeže
· je rozvíjané nadanie, talent a schopnosti každého člena centra
· sú jasne stanovené práva a povinnosti,
· sa rozvíjajú regionálne tradície
· sú rodičia detí spokojní a majú záujem efektívne sa podieľať na živote v
centre voľného času sú rovnaké podmienky pre všetkých bez ohľadu na farbu
pleti, náboženského vyznania a kde nevládne diskriminácia a rasizmus                                                                                           Mgr. Monika Mazúchová
                                                                                       riaditeľka CVČ vo Veľkom
Krtíši


Novinky Propozície predmetových olympiád a súťaží
História Súčasnosť Výchovno-vzdelávacie správy CVČ VK Kontakt Dokumenty Projekty Sponzori Na stiahnutie
Pravidelná činnosť Príležitostná činnosť Letná činnosť Výsledky súťaží Prehľad krúžkov Fotogaléria